De verbinding tussen de burgers en het bestuur van Zeewolde.

De Jeugdwet

De Jeugdwet vervangt de Wet op de jeugdzorg, die tot 2015 geldig was, en de verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die onder de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vielen. Ook de jeugdbescherming en jeugdreclassering maken onderdeel uit van de wet.

Sinds januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Jeugdwet. Dat betekent dat zij alle jeugdhulp moeten organiseren. Hierbij valt te denken aan;

  • het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang;
  • het voorzien in een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdhulp;
  • het adviseren over en het bepalen en inzetten van de aangewezen vorm van jeugdhulp;
  • het adviseren van professionals met zorgen over een kind;
  • het adviseren van kinderen en jongeren met vragen en problemen;
  • het doen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming als een kinderbeschermingsmaatregel nodig is;
  • het compenseren van beperkingen in de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren;
  • het voorzien in een toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen;
  • het voorzien in maatregelen om kindermishandeling te voorkomen.

Dit was voor alle gemeenten in Nederland een heel nieuwe en onbekende taak. Iedere gemeente heeft het oppakken van deze taak op een zelfgekozen manier opgepakt. In Zeewolde kun je terecht met vragen bij een speciaal daarvoor ontwikkeld loket , te weten Jeugdhulp Zeewolde. https://www.jeugdhulpzeewolde.nl/ Hier kunnen ouders/verzorgenden/professionals en jeugdigen terecht met al hun vragen en zorgen. Vanuit deze organisatie zal de vrager dan ondersteuning krijgen. De gemeente zal altijd zijn best doen om zo goed mogelijke ondersteuning te bieden. Toch kan dit wel eens niet naar ieders tevredenheid gaan. Voor signalen over structurele problemen binnen de uitvoering van de Jeugdwet kunt u zich wenden tot de gemeente, maar ook de leden van de Burgertafel worden hiervan graag op de hoogte gehouden.