Over ons

Toen in 2015 de verantwoordelijkheden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015, de Jeugdwet 2015 en de Participatiewet 2015 overgingen van het Rijk/Provincie naar de gemeenten, is in deze wetten opgenomen dat de gemeenten de inwoners over de gevolgen en het beleid moesten raadplegen.

In Zeewolde is, om te voldoen aan deze eis, de Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde per 1 juni 2017 ingesteld en is per die datum de voorloper van de Burgertafel de WMO-Raad opgeheven.

De Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde bestaat uit maximaal 7 leden en is ingesteld door de Gemeente Zeewolde om:

  • Als vertegenwoordiger van belanghebbenden deze optimaal te betrekken bij de voorbereiding, vaststelling en evaluatie van het gevoerde beleid binnen het sociaal domein, zodat er wordt bijgedragen aan de totstandkoming of verbetering van het integraal gemeentelijk beleid, zowel op lokaal als regionaal niveau.
  • De Burgertafel kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het College van B & W.

Een hele mond vol, samengevat komt het er hier op neer: de leden van de Burgertafel vertegenwoordigen alle inwoners van Zeewolde en de Burgertafel kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

In de beleidsstukken, die het College van B & W naar de Gemeenteraad stuurt, wordt altijd het advies van de Burgertafel betrokken. Wijkt het College af van het advies van de Burgertafel dan moet zij dit schriftelijk onderbouwen.

Als taak heeft de Burgertafel:

‘De Burgertafel adviseert in een zo vroeg mogelijk stadium aan het college over het beleid’.
Minimaal 2 keer per jaar overlegt het College (lees: wethouder(s)) met de Burgertafel over de verwachte beleidsvorming waarover het advies van de Burgertafel gevraagd wordt en de ontwikkelingen en trends op het terrein van participatie en sociaal domein.

De Burgertafel houdt zich uitdrukkelijk niet bezig met individuele klachten. Wel als uit meerdere hoeken dezelfde klachten komen.

Maar wat is nu het ‘sociaal domein’?

Het is een term, die gebruikt wordt voor alle sectoren, die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering.

Gedragen door de inwoners:
Gelukkig hoeven de leden van de Burgertafel het niet alleen te doen: Ze kunnen zich laten bijstaan door ervaringsdeskundigen (dat kunt ook u als lezer zijn) en andere inwoners van de gemeente. Deels is in deze behoefte voorzien, maar mensen met kennis op het gebied van jeugdzorg, arbeidsmarkt en mensen met psychische problemen zijn van harte welkom.

Adviezen.

Door de Burgertafel zijn in de volgende adviezen uitgebracht: